Đối tác

Bên cạnh đó, NSSC luôn mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm kịp thời hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, và chuyển giao công nghệ. Một số đối tác tiêu biểu  của chúng tôi hiện nay: