footer_logo
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia

THÀNH VIÊN NSSC

Thành viên của NSSC

Phạm Dũng Nam

Giám đốc

Lê Toàn Thắng

Phó giám đốc

vi Vietnamese
X